انجمن علوم سیاسی ایران

انجمن علوم سیاسی ایران در سال 1382 ”به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی اعضای انجمن و توسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علم سیاست و حوزه های مرتبط“ تاسیس گردید. این انجمن زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به دنبال ایجادمحیطی برای اساتید رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد. - وظایف و فعالیتهای انجمن عبارت است از:

1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی

2-همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پزوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-ترغیب و تشویق پژو هشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-ارائه خدمات آموزشی و پژ وهشی و فنی .

5-بر گزاری گردهمایی های ملی، منطقه ای و بین المللی

6.-انتشار کتب و نشریات علمی.

 

انجمن علوم سیاسی ایران در برگزاری همایش ها و نیز کارگاه های آموزشی بسیار فعال است.  

/ 0 نظر / 17 بازدید