منابع کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی- گرایش علوم سیاسی

منابع علم سیاست:

1. بنیاد های علم سیاست: دکتر عبدالرحمان عالم

2. مبانی علم سیاست: عبدالحمید ابوالحمد

3. اصول علم سیاست: موریس دوژره

4. حکومت محلی و عدم تمرکز: دکتر طاهری

5. آموزش دانش سیاسی: حسین بشیریه

اندیشه های سیاسی غرب و اسلام:

1. نظام سیاسی و دولت در اسلام: داوود فیرحی

2. اندیشه سیاسی در اسلام معاصر: دکتر عنایت

3. تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب: دکتر طاهری

4. تاریخ فلسفه ی سیاسی غرب: دکتر عالم

5. اندیشه ی سیاسی در اسلام و ایران: حاتم قادری

6. قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام : داوود فیرحی

7. تاریخ اندیشه ی سیاسی قرن بیستم: حاتم قادری

8. اندیشه ی سیاسی در قرن بیستم: دکتر صلاحی

تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تا کنون:

1. اقتصاد سیاسی ایران: همایون کاتوزیان

2. مقدمه ای بر انقلاب اسلامی: دکتر زیبا کلام

3. ایران بین دو انقلاب: ابراهامیان

4. تاریخ روابط خارجی ایران: دکتر ازغندی

5. نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب: دکتر ازغندی

6. سنت و مدرنیسم: دکتر زیبا کلام

7. تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران : دکتر ازغندی

8. تاریخ سیاسی معاصر ایران: دکتر جلال الدین مدنی

جهان سوم و مسائل آن

1. عقلانیت و توسعه یافتگی ایران : دکتر محمود سریع القلم

2. مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم: دکتر ساعی

3. نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی: دکتر ساعی

4. نظریه های امپریالیسم: دکتر ساعی

5. درآمدی بر مسائل جهان سوم: دکتر ساعی

6. اقتصاد سیاسی بین الملل: دکتر ساعی

7. توسعه، جهان سوم و مسائل بین الملل: دکتر سریع القلم

جامعه شناسی سیاسی

1. درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی : دکتر نقیب زاده

2. جامعه شناسی سیاسی: حسین بشریه

3.جامع شناسی سیاسی : دکتر موریس دورژه

4. روش و نظریه در علوم سیاسی: دکتر حاجی یوسفی

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی

1. اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل: دکتر قوام

2. اصول روابط بین الملل وسیاست خارجی: دکتر سیف زاده

3. ماهیت سیاست گذاری خارجی: ترجمه ی دکتر سیف زاده

4. روابط بین الملل(نظریه ها و رویکردها) : دکتر قوام

تاریخ روابط بین الملل

1. تاریخ روابط بین الملل: دکتر نقیب زاده

سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی : دکتر آقایی

سازمان های بین المللی: دکتر موسی زاده

نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی: دکتر آقایی

حقوق بین المللی عمومی

1. حقوق بین الملل عمومی : دکتر ضیایی بیگدلی

2. حقوق بین الملل عمومی: دکتر مقتدر

3. درامدی بر حقوق بین الملل عمومی: دکتر اقایی

 زبان تخصصی

زبان تخصصی علوم سیاسی دکتر داورپناه

/ 1 نظر / 32 بازدید
مهران

کتاب آموزش سیاسی تجمیع و تلخیص مهمترین کتب و منابعی است که در رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران تدریس می شود: http://gamesabz.com/1393/10/21038/